بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین

نویسندگان

چکیده

برگشت فنری یک پدیده اجتناب ناپذیر در شکل دهی ورقهای فلزی است،‌ که در ضمن باربرداری و در نتیجه‌ی رها شدن تنش های الاستیک محبوس شده در قطعه حاصل شده و منجر به تغییر در ابعاد قطعه نهایی می گردد. بنابراین، پیش بینی میزان برگشت فنری ورقهای فلزی بعد از فرآیند شکل دهی جهت کنترل ابعادی مسئله مهمی است. هدف این مقاله بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورقهای فلزی با دو انحنای اصلی است. حالت بررسی شده با توجه به استفاده از یک مدل سه بعدی تنش در مقایسه با تحلیل های موجود کلی تر بوده و جهت پیش بینی دقیق تر، از مدل پلاستیسیته یوشیدا (Yoshida) جهت بدست آوردن سطح تسلیم و تنش سیلان در لایه های مختلف ورق استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبات انجام شده بر اساس مدل پیشنهادی و آزمایشات عملی، نشاندهنده افزایش برگشت فنری با افزایش ضخامت است.

کلیدواژه‌ها