نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق،‌ پاسخ صفحات کامپوزیتی چندلایة هیبریدی تقویت‌شده توسط سیمهای هوشمند (حافظه‌دار1یا SMA) به ضربه سرعت پایین2 مطالعه شده است. سیمهای هوشمند در درون لایه‌های یک کامپوزیت چندلایة پلیمری از جنس شیشه- اپوکسی قرار داده شده‌اند. اثر حضور سیمهای هوشمند بر روی نیروی تماس3 و همچنین خیز سازه‌های مزبور مطالعه شده است. از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول صفحات4 و روش سری فوریه5 برای حل تحلیلی معادلات حاصل استفاده شده است. رفتار متقابل جسم ضربه‌زننده و صفحة ضربه‌خورنده توسط یک سیستم جرم- فنر6 با دو درجة آزادی مدل شده است. نتایج به‌دست آمده از تحلیل حاضر با نتایج مقالات موجود مقایسه و صحت و دقت مدل حاضر تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل حاضر بیانگر آن است که با انتخاب زاویه و محل قرارگیری مناسب سیمهای هوشمند در امتداد ضخامت سازه، خیز و در نتیجه مقاومت سازه در برابر ضربه و همچنین حد تحمل به خسارت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها