طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران)

نویسندگان

چکیده

مبحث ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در مناقصه یکی از موارد تصمیم‌گیری می‌باشد که آیین‌نامه‌ها و روشهای فراوانی برای آن ارایه شده است. در ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه‌ی طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را بر عهده دارد و در این راستا آیین‌نامه‌ی طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را تدوین کرده است. دستگاههای اجرایی با استناد به آیین‌نامه‌ی برگزاری مناقصات و با توجه به آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مناقصه‌های خود را اجرا می‌نمایند. به طور کلی روند موجود به صورت چند مرحله‌ای است و در مرحله‌ی نهایی، بهترین پیمانکار با توجه به قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود. در این تحقیق یک مدل چند معیاره ارایه شده است که بتواند با در نظر گرفتن همه‌ی عوامل کیفی و کمی مؤثر در ارزیابی پیمانکاران، بهترین پیمانکار را برای اجرای پروژه انتخاب نماید. در این مدل 6 معیار کلی به عنوان معیارهای مؤثر در انتخاب یک پیمانکار در مناقصه ارایه شده است که بعضی از این معیارها، شامل زیرمعیارهای خاص خود نیز می‌باشند. در این تحقیق روش MADM فازی با استفاده از شیوه‌ی متغیرهای بیانی برای رتبه‌بندی2 و انتخاب بهترین پیمانکار در مناقصه به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها