زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی مساله زمانبندی در محیط جریان کاری ترکیبی (Hybrid flow shop) با ماشینهای غیر یکسان و دو تابع هدف کمینه کردن میانگین دیرکردها و میانگین تاریخ تکمیل کارها می‌پردازد. این مساله تاکنون در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار نگرفته‌است. محیط جریان کاری ترکیبی در اکثر محیطهای تولیدی از قبیل سیم سازی، فنر سازی، صنایع الکترونیک و خطوط تولید محصولات مختلف کاربرد دارد. ابتدا مدل ریاضی عدد صحیح مختلط مساله بیان می‌گردد و سپس سه الگوریتم ابتکاری با نامهای Cluster، H1 و H2 بمنظور حل مساله توسعه داده می‌شوند. الگوریتم ابتکاری Cluster برای تعیین توالی کارها از خوشه بندی استفاده می‌کند. الگوریتمهای ابتکاری H1 و H2 نیز بر پایه قواعد SPT و EDD توالی کارها را تعیین می‌کنند. در ادامه نیز به مقایسه الگوریتمهای ارائه شده با یکدیگر
می پردازیم که نتایج نشاندهنده برتری الگوریتم Cluster نسبت به سایر الگوریتمها است.

کلیدواژه‌ها