طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی

نویسندگان

چکیده

این مقاله مدلی اقتصادی برای نمونه گیری پذیرش دو متغیری در حالتیکه خطای بازرسی وجود دارد ارایه میکند.در اینجا مدل هزینه ای تاگوچی بعنوان مدلی برای هزینه پذیرش در حالی که توابع مشخصه های کیفی دارای توزیع نرمال با واریانس معلوم میباشند،مورد استفاده قرارمیگیرد.مدلی بهینه برای طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیری در حالتیکه خطای بازرسی ثابت ویا متغیر (تابع نمایی افزایشی /کاهشی )باشد،ایجاد گردیده است. زماینکه مقدار خطا بصورت متغیر تعریف میگردد مدل توانایییافتن مقدار بهینه خطا را به ازای اندازه نمونه اقتصادی اخذ شده دارا خواهد بود. در انتها آنالیز حساسیتی روی پارامترهای مدل صورت گرفته است و مثالهای عددی پس از مدلسازی مساله با نرم افزار Maple ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها