بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای محاسبه پترن تشعشعی و امپدانس ورودی یک آرایه آنتن مسطح میکرواستریپ شامل پچ های مستطیلی با در نظر گرفتن اثر تزویج متقابل، و امپدانس متقابل بین المان ها ارائه شده است. در این روش سطح آنتن های مورد نظر به تعداد زیادی مثلث دلخواه تقسیم می شود. هر زوج مثلث که دارای یک لبه مشترک باشند، تشکیل یک المان لبه RWG می دهند. هر المان لبه به صورت یک دایپل بی نهایت کوچک در نظر گرفته می شود. جریان های روی هر دایپل با استفاده از حل ممان یک معادله انتگرالی میدان الکتریکی محاسبه می شوند. با استفاده از این جریان های سطحی پترن تشعشعی کل آرایه با استفاده از یک روش جدید که در اینجا "روش پترن المان فعال مبتنی بر المان های لبه RWG" نامیده می شود، و با در نظر گرفتن اثر تزویج متقابل بین المان ها بدست می آید. همچنین بر اساس مدل فوق برای المان های لبه، امپدانس ورودی آرایه با در نظر گرفتن امپدانس متقابل بین المان ها محاسبه می گردد.

کلیدواژه‌ها