طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP

نویسندگان

چکیده

مدیریت فعال صف (AQM) با کلاس دور ریز/علامت‌گذاری کردن بسته‌ها در صف مسیریاب‌ها بعنوان یک پیشنهاد جدید در کنترل تراکم شبکه‌های TCP/IP با پروتکل انتها به انتها مطرح شده است. مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP/IP به منظور بهره‌برداری بیشتر از پهنای باند موجود و کاهش تاخیر انتقال صورت می‌گیرد و یک مسئله کنترل پسخوردی است. با علم به این موضوع که دینامیک شبکه‌های TCP/IP متغیر با زمان و غیرخطی است در این مقاله از یک مدل CARIMV و یک کنترلگر پسخورد تطبیقی به منظور کنترل ازدحام استفاده شده است. استراتژی کنترل به این صورت است که ابتدا یک پیش‌بینی از اندازه بافر گلوگاه صورت گرفته سپس پارامترهای کنترلگر طوری تنظیم می‌شوند که تابع هزینه بکار گرفته شده مینیمال شود. در پایان نتایج بدست آمده به کمک نرم افزار MATLAB شبیه‌سازی و با نتایج حاصل از کارهای قبلی نظیر الگوریتم RED و کنترلگرهای PI و PID مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها