تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا حد پایین برای واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن‌های آرایه‌ای با استفاده از روش CRB بررسی می‌شود. سپس با تعمیم آن، واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه محاسبه می‌گردد. مشاهده می‌شود که در یک آرایه، هر چه اندازه آرایه بزرگتر شود، دقت تخمین افزایش می‌یابد ولی قیمت آرایه و همچنین پیچیدگی سیستم نیز بالا می‌رود. به همین دلیل استفاده از یک آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه پیشنهاد شده است. مشاهده می‌‌شود هنگامی که در یک سیستم مخابراتی نسبت سیگنال به نویز کم باشد، با استفاده از آنتن آرایه‌ای با دو زیر آرایه جداگانه می‌توان مسیر سیگنال دریافتی را با دقت خوبی تخمین زد.

کلیدواژه‌ها