معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی

نویسنده

چکیده

برای ارزیابی کیفیت و شناخت عایقهای الکتریکی لازم است که خواص عایقی آنها اندازه گیری شود . از جمله کمیتهای الکتریکی که برای تشخیص خواص الکتریکی عایقها مورد سنجش قرار می گیرد، ظرفیت الکتریکی و ضریب تلفات عایقی ( ) می باشد . روشهای معمول در حوزه زمان و فرکانس گران بوده و نیاز به صرف زمان زیادی برای سنجش دارد .
روش ارائه شده در این مقاله بر اساس اعمال یک ولتاژ چند فرکانسی باینری منظم به عایق نمونه می باشد .این ولتاژ بصورت متناوب که بین دو مقدار تغییر می نماید به عایق اعمال می گردد . چون ولتاژ اعمال شده متناوب است میتوان با بکارگیری سری فوریه بجای تبدیل فوریه نتایج حاصل را تحلیل نمود و لذا محدودیتهای تبدیل فوریه را بهمراه ندارد و در ضمن این روش قادر است که در یک محدوده وسیع از فرکانس بطور خودکار مقدار ظرفیت الکتریکی و را اندازه گیری نماید .

کلیدواژه‌ها