تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه مدلهای مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلی ترانسفورماتور حاصل می شوند، برای مطالعة پدیده های داخلی ترانسفورماتور در شرایط کار مختلف بسیار مناسب هستند. برای اینکه مدل مشروح بتواند رفتار ترانسفورماتور را در یک حوزة فرکانس بخوبی شبیه سازی کند لازم است پارامترهای آن با دقت بسیار خوبی محاسبه شوند. در این مقاله مدل مشروحی بر اساس اندوکتانسهای خودی و متقابل برای یک سیم پیچ فشارقوی متعلق به یک ترانسفورماتور توزیع MVA 2/1 ارائه می‌شود. بعد از محاسبة پارامترهای مدل مشروح پیشنهادی توسط فرمولهای ریاضی موجود در مراجع، دیده می‌شود که مدل مشروح بدست آمده بدلیل وجود تقریب در فرمولها و نیز تُلرانسهای مربوط به تولید، تابع تبدیل ترانسفورماتور را کاملاً دقیق شبیه سازی نمی‌کند. در این مقاله برای اولین بار روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک ارائه می شود، که با استفاده از آن می‌توان پارامترهای مدل مشروح را برای شبیه سازی دقیقتر تابع تبدیل ترانسفورماتور بدست آورد.

کلیدواژه‌ها