روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، اثر تغییر تعداد جزیره ها در فرآیند بازیابی مورد مطالعه قرار گرفته و یک روش جدید مبتنی بر تئوری گراف به منظور تعیین حدود و مرزهای بهینه هر جزیره ارائه خواهد شد. تابع هدف، مینیمم کردن شاخص انرژی تامین نشده (ENS) با در نظر گرفتن قیود مختلف بهره برداری شامل حدود ولتاژ شینه ها، حداکثر ظرفیت خطوط انتقال و محدوده توان واحدهای تولیدی است. تعیین مقدار تقریبی شاخصENS بر اساس روش اختصاص ظرفیت تولید به بارهای مصرفی انجام گرفته که چگونگی اجرای این روش نیز بیان گردیده است. مبنای بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک بوده و یک کدینگ خاص برای مدل سازی شبکه و اعمال آن به الگوریتم بکار رفته است. به منظور ارزیابی قابلیت های روش پیشنهادی، سیستم تست IEEE-118Bus مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بدست آمده در تقسیم شبکه تست به 2 الی 7 جزیره و تعیین حدود و مرزهای بهینه آنها در بخش مطالعات عددی داده شده است.

کلیدواژه‌ها