ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

نویسندگان

چکیده

سیاست تجدید ساختار، موجب بروز تغییراتی در برخی مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت شده است. این مقاله ضمن بررسی مفاهیم اقتصادی بازار رقابتی کامل و دینامیک آن، به ارزیابی قابلیت اطمینان تولید می پردازد. همچنین، به دلیل رفتار تصادفی بازار و نرخ خروج اجباری واحدهای نیروگاهی، از شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. در ارزیابی قابلیت اطمینان تولید، سیستمهای انتقال و توزیع قابل اطمینان و کافی فرض می شوند و صرفاً ارتباط بین مجموعة تولید و بار الکتریکی مورد نظر است. لذا در این تحقیق با استفاده از اصول حاکم بر بازار رقابتی کامل و ارتباط منحنی های عرضه و تقاضا، قابلیت اطمینان تولید ارزیابی می گردد. روش پیشنهادی بر روی شبک? IEEE-RTS آزمایش شده و مقادیر شاخص قابلیت اطمینان، به ازای پارامترهای مختلف ارزیابی می شوند.

کلیدواژه‌ها