تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار

نویسندگان

61112861

چکیده

تاکنون ضریب انتقال حرارت برای تعدادی از سیالات غیر نیوتنی در مخازن همزده با ترکیبهای مختلفی از مخزن و همزن بررسی شده است . کاربرد گسترده مخازن همزده در صنایع ، کاربردهای ویژه ای از قبیل واکنش های پلیمری گرمازا ، ساخت لاک های مختلف که نیاز به گرمایش دارند ، گرمایش سیالات مختلف غیر نیوتنی بمنظور کاهش گرانروی یا اختلاط موثر آنها و غیره همگی نشان از اهمیت تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی در این مخازن با سیالات غیر نیوتنی دارند . در تحقیق حاضر با انتخاب مجموعه آزمایشگاهی مناسب شامل مخزنی دوجداره به همراه همزن از نوع توربینی زاویه‌دار با دور متغیر و سیستم های ابزار دقیقی جهت اندازه گیری دما در نقاط مختلف سعی شده است تا با تعیین این ضریب در شرایط عملیاتی مختلف رابطه ای تجربی برای یک سیال غیر نیوتنی ارائه گردد . با استفاده از گروه های بدون بعد Re ، Pr و Vi سعی شده است تا پارامترهای موثر بر این ضریب از جمله تاثیر اختلاط ، دما ، گرانروی و .... مد نظر قرار گیرد . برای محلولهای زانتان رابطه نهایی به صورت در محدوده اعداد رینولدز 300 تا 66000 بدست آورده شده است. داده‌های محاسباتی این رابطه با داده های تجربی از انطباق 78/90% درصدی برخوردار هستند .

کلیدواژه‌ها