بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

نویسندگان

61112187

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین منحنی عبور تجربی جهت بازیابی اسید سیتریک به کمک فرآیند جذب سطحی توسط رزین‌های تبادل یونی در دماهای 20، 35، 55 درجه سانتیگراد می‌باشد. همچنین یک مدل ریاضـی برای منحنـی عبـور ارایه شده است.
از بین رزین‌های تبادل یونی آزمایش شده نتایج نشان داده است که نوع بازی ضعیف آن جهت بازیابی اسیدهای آلی و از جمله اسید سیتریک مناسب می‌باشد. همچنین از بین رزین‌های بازی ضعیف بهترین رزین جهت جداسازی اسید سیتریک Amberlite IRA- 93 می‌باشد. در کار تجربی حاضر، در جذب حالت گذرا، منحنی جذب ایزوترم تجربی اسید سیتریک در دماهای متفاوت بدست آمد. بطورکلی، اگر چه با افزایش دما ضریب نفوذ درون ذره‌ها افزایش می‌یابد ولی جذب مؤثر اسید در بستر و یا در واقع ظرفیت اشباع رزین کاهش می‌یابد. همچنین یک مدل ریاضی جدید برای منحنی عبور ارایه شده است که تطابق بسیار خوبی با داده‌های آزمایشگاهی دارد.

کلیدواژه‌ها