بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار

نویسندگان

61113217

چکیده

انباشت فاز پراکنده یکی از پارامتر های مهم در طراحی ستون ضربه ای و تعیین قطر ، ارتفاع وضرایب انتقال جرم آن می باشد. ستون ضربه ای سینی دار یکی از دستگاه های مورد استفاده در استخراج مایع – مایع می باشد که بخاطر راندمان بالا و سطح کمی که اشغال می کند در صنایع هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد .پارامترهای قابل کنترل آن عبارتند از : دامنه ، فرکانس و سرعت جریانهای حجمی فازهای پیوسته وپراکنده . در این مقاله تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع و اثر پارامتر های مختلف بر آن به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اولاَ انباشت فاز پراکنده در ستون با افزایش ارتفاع افزایش می یابد . این افزایش به صورت لگاریتمی می باشد. ثانیاَ کشش بین فازی سیستم تاثیر زیادی برانباشت فاز پراکنده دارد. در سیستم های با کشش بین فازی پایین با اندک افزایشی در هر یک از پارامترها ممکن است انباشت فاز پراکنده بشدت افزایش یافته و امکان بروز طغیان افزایش یابد. اما در سیستم های با کشش بین فازی بالا امکان تغییرات در پارامترها بدون بروز اشکال در عملکرد ستون بیشتر است. ثالثاَ اثر تغییرات در هر یک از پارامترها بر انباشت فاز پراکنده متفاوت می باشد و علی رغم اینکه در بعضی روابط ارائه شده اثر دامنه و فرکانس بصورت حاصلضرب آنها ارائه شده است،‏ اثر تغییرات در دامنه بر انباشت فاز پراکنده بیش از فرکانس است .

کلیدواژه‌ها