بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

نویسندگان

61112187

چکیده

هدف این مطالعه بررسی میزان جذب اسید لاکتیک به کمک فرآیند جذب سطحی اسید های آلی توسط رزین‌های آنیونی قوی در دماهای 25 الی 50 درجه سلسیوس و بررسی پارامتر های مؤثر در جذب سطحی می باشد. رزین های متداول تبادل یونی که بطور مصنوعی ساخته می‌شوند بر پایه قالب غیر محلول از یک پلیمر بزرگ، معمولاً پلی استایرن استوار هستند ولی بعضی از این رزین ها متکی بر پایه متا آکریلیک اسید هستند. از بین رزین های تبادل یونی آزمایش شده نتایج نشان داده است که نوع بازی ضعیف آن، امبرلایت IRA-92 جهت بازیابی اسید لاکتیک مطلوب است و از میان رزین های نوع بازی قوی ، امبرلایت IRA-400 جهت بازیابی اسید لاکتیک مناسب میباشد. در کار تجربی حاضر با استفاده از امبرلایت IRA-400 جذب ایزوترم تجربی اسید لاکتیک در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بهترین جذب در دمای 45 درجه سلسیوس بدست آمد. همچنین بهترین حجم شستشوی رزین توسط آب مقطر و اسید سولفوریک یک نرمال درجریان حجمی 25/0 میلی‌لیتر در دقیقه بدست آمد در نهایت تاثیر جریان حجمی بر روی راندمان جدا سازی اسید در یک ستون کروماتوگرافی با قطر 12 میلی‌متر و طول 50 سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی درشرایط بهینه عملیاتی راندمان بازیافت اسیدلاکتیک 96 درصد و میزان بهره‌وری در حدود 1/1 گرم اسید لاکتیک در هر گرم رزین حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها