مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای

نویسندگان

61113217

چکیده

کنترل خشک کن افشانه ای که اغلب در مرحله پایانی تولید محصول بکار می رود، جهت تولید محصول با کیفیت استاندارد بسیار مهم و ضروری است. بدین منظور پیش بینی چگونگی تغییر پارامترهای کیفی محصول با تغییرات شرایط محیطی و عملیاتی پیشنیاز طراحی یک سیستم کنترلی مناسب است. با استفاده از مدلسازی فرایند های انتقال جرم وانتقال حرارت و مکانیسم خشک شدن ذرات پاشیده شده کار شبیه سازی سیستم خشک کن افشانه ای انجام شده است. معادلات مدل در دو بخش ماکروسکپی و میکروسکپی ارایه شده است. در مبحث انتقال مومنتم تنها از نتایج تحقیقات گذشته استفاده شده است. مجموعه معادلات مدلسازی به کمک روشهای عددی حل شده و برنامه شبیه سازی نیز با استفاده از نرم افزار Visual C++ 6.0 نوشته شده است. نتایج حاصل از مدل با داده های تجربی تطابق خوبی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها