جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت

نویسنده

01113234204

چکیده

در این تحقیق جداسازی آب و نمک از نفت خام که به شکل امولسیون "آب در نفت" میباشد با استفاده از ایجاد میدان الکتریکی غیر یکنواخت(دی الکتروفورز) باجریان مستقیم (DC)مورد مطالعه و مقایسه با سایر روش‌ها قرارگرفته است. در این مطالعه اثرات دما، زمان و ولتاژ بر راندمان جداسازی آب و نمک از نفت بررسی شده است. مشخص شد که روش میدان الکتریکی غیر یکنواخت می‌تواند روش مناسبی برای جداسازی آب از امولسیون آب در نفت باشد. در شرایط آزمایشگاهی در یک ولتاژ و دمای بهینه توانسته شد به یک نتیجه مطلوبی دست یافت.

کلیدواژه‌ها