تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال

نویسندگان

8223673

چکیده

مقاله حاضر نتیجه یک کار پ‍‍ژوهشی جهت تخمین ضریب انتقال حرارت و نفوذ حرارتی با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی برای شکل های هندسی منظم( استوانه نامحدود ، صفحه نامحدود وکره )می باشد. روشهای تحلیلی برای شکل های هندسی منظم استفاده وسیعی در تعیین آزمایشگاهی این پارامترها دارند. . این حل های تحلیلی با استفاده از داده های آزمایشگاهی ، فواید بیشتری نسبت به سایر روشهای دیگر برای نمونهروش انباشته یا معادلات تجربی دارد.دراین پژوهش از روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال جهت حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل استفاده شد. تغییرات دما در خط مرکزی میله هایی از جنس آلومینیم و برنجی در آب 44 درجه سانتیگراد همراه با عمل همزدن سریع جهت تعیین ضریب نفوذ حرارتی وهمچنین تعیین ضریب انتقال حرارت در محیط های آب وهوا ثبت شد. سپس با دانستن شیب منحنی های نسبت دما بدون بعد بر حسب زمان و شعاع میله مورد آزمایش ،ضریب نفوذ حرارتی و یا ضریب انتقال حرارت با استفاده از رابطه داده شده جهت عدد بیوت در این زمینه تعیین گردید. همه آزمایشهانشان داد که نتایج آزمایشگاهی با اطلاعات داده شده در منابع همخوانی دارد . این روش همچنین برای پیدا کردن مکان هندسی دقیق ترموکوپل هایی که برای اندازه گیری تغییرات دمایی در نمونه جای گذاری می شوند، بکار می روند. دراین تحقیق محل قرار گرفتن تروموکوپل نیز برای یک جسم کروی تعیین گردید. این روش در مقایسه با دیگر روشها ساده تر و سریعتر می باشد.

کلیدواژه‌ها