دوره و شماره: دوره 40، شماره 5 - شماره پیاپی 1189، آذر 1385 (99) 
پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده

محمدجواد فدائی؛ حامد صفاری؛ حسین خسروی