دوره و شماره: دوره 40، شماره 5 - شماره پیاپی 1189، پاییز 1385 (99) 
4. ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان

امید رضائی فر؛ محمدزمان کبیر؛ مسعود طاری بخش؛ امیر طهرانیان


6. پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده

محمدجواد فدائی؛ حامد صفاری؛ حسین خسروی