رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

نویسندگان

61112226

چکیده

در این مقاله کارآیی میراگرهای مایع تنظیم شده در کنترل و کاهش ارتعاشات سازه با استفاده از تحلیل مدل یک درجه آزادی تحت تحریک زلزله مورد بحث قرار گرفته است. در تحقیقات انجام گرفته قبلی در زمینه عملکرد میراگرهای مایع تنظیم شده در کنترل و کاهش ارتعاشات سازه، به طور عمده اندر کنش سازه و TLD تحت تحریک پایه هارمونیک بررسی شده است. حال آنکه تحریک زلزله کاملا نامنظم وبا محتوای فرکانسی وسیعتر می باشد. بنابراین با توجه به این حقیقت، ایده اصلی انجام این تحقیق جهت جواب دادن به این سوال شکل گرفت که عملکرد این میراگرها در صورت اعمال تحریک زلزله چگونه خواهد بود. برای این منظور، مدل ساده شده برج فرودگاهی ناگازاکی به عنوان یک سازه یک درجه آزادی جهت مثال های عددی مورد استفاده قرار گرفت. مدل مورد مطالعه، دو بار تحت ارتعاشات زلزله های طبس، ناغان و السنترو، یکبار بدون میراگر و بار دیگر با میراگر مایع تنظیم شده مورد تحلیل دینامیکی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که میراگر های مایع تنظیم شده در حالت تحریک پایه زلزله نیز همانند تحریک پایه هارمونیک کارآیی قابل توجهی در کاهش دامنه ارتعاشات سازه دارند به طوریکه در حالت تحلیل خطی حدود 30 درصد دامنه ارتعاشات سازه مورد بحث در این مقاله را کاهش می دهند.

کلیدواژه‌ها