پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده

نویسندگان

09131411509

چکیده

در بسیاری از ساختمانهای بلند سهمی از بارهای جانبی توسط دیوار برشی تحمل می گردد. این دیوارها معمولا"دارای بازشوهایی جهت دربها و پنجره ها می باشند. جهت بکارگیری عملکرد متقابل دیوارهای دو سمت بازشوها، آنها با تیر رابطی به هم وصل و دیوار برشی کوپل تشکیل می گردد. در بسیاری موارد ممکن است به علت کم بودن ارتفاع تیرهای رابط، سختی لازم جهت مقابله با بارهای جانبی ایجاد نشود. جهت افزایش توانایی دیوار تیرهایی با سختی زیاد در ترازهای ارتفاعی خاص افزوده می شود و تشکیل دیوار برشی کوپل سخت شده را می دهد. این دیوارها تحت اثر بارهای محوری ناشی از وزن قرار می گیرند و به علت ارتفاع زیاد شان، اثر نیروی محوری بر رفتار آنها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک فرمول بندی ساده جهت تعیین بار بحرانی دیوار برشی کوپل سخت شده، تحت اثر نیروهای گرانشی با استفاده از فرضیات محیط پیوسته پیشنهاد و مثالهایی با استفاده ازاین روش حل گردیده است. نتایج آن با نتایج حاصل از مدلسازی توسط نرم افزار ANSYS مقایسه و دقت و کارایی روش فوق نشان داده شده است. درادامه اثرات سختی و تغییر موقعیت تیر سخت کننده در بار کمانشی گرانشی دیوار برشی کوپل سخت شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها