تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران

نویسندگان

0772-33708464

چکیده

هرسازه مهندسی برای تحمل گروهی از بارها طراحی می شودکه می‌توانند براثرعوامل داخلی (بارهای مرده و زنده) و یا عوامل خارجی (بارهای ناشی از باد ، زلزله، برف ، یخ و ...) بوجود آیند. با آنکه عدم قطعیت این بارها و تصادفی بودن آنها بر هیچکس پوشیده نیست، اما تا سال1960 هیچ تلاش جدی برای وارد کردن خصوصیات آماری بارها در طراحی سازه ها انجام نگرفته بود. در حدود سالهای 1960 و بعداز آن رویکرد آئین نامه‌ها بگونه ای بوده است تا خصوصیات تصادفی بارها و مقاومت مصالح به شکل مناسبی در طراحی سازه‌ها وارد شود. در این میان در تدوین آئین نامه های ملی کشورمان نیز گرایش به سمت لحاظ نمودن خصوصیات احتمال اندیشانة بار و مقاومت بوده است، ولی تاکنون در این زمینه مطالعات آماری لازم برای بررسی بارهای مؤثر، مقاومت مصالح و غیره ، که در انطباق با اقلیم و شرایط ساخت و ساز کشورمان باشد، انجام نپذیرفته است. درحال حاضر، به منظور بارگذاری و طراحی دکلهای انتقال نیرو نیز از تلفیق چند آئین نامة خارجی استفاده می شود که استفاده و تطابق آنها با توجه به شرایط جوی و محیطی ایران جای بحث دارد. در این مقاله، پارامترهای آماری متغیرهای تصادفی سرعت باد و ضخامت یخ ، که از جمله بارهای مؤثر در بارگذاری دکلهای انتقال نیرو هستند برای چهار شهر از مناطق مختلف آب و هوائی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است و در خاتمه مقادیر اسمی جدیدی برای این متغیرها جهت اصلاح آئین نامة بارگذاری مشانیرپیشنهادگردیده است.

کلیدواژه‌ها