ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان

نویسندگان

664543037

چکیده

در این مقاله به بررسی خصوصیات دینامیکی و رفتار لرزه ای ساختمان یک طبقه ساخته شده با روش پانلهای ساندویچی سبک و استفاده از آزمایش لرزه ای بر روی میز لرزان پرداخته شده است. در این آزمایش ساختمان پانلی یک طبقه با مقیاس کامل با دیوارها و سقفهای از جنس پانل های پیش ساخته سبک، 3D بوده است. مدل تحقیقی ساختمان مذکور بر روی میز لرزان دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده و تحت رکورد زلزله های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عملکرد لرزه ای سیستم سازه ای فوق تحت بارهای دینامیکی از جمله، مشخصات خطی و غیرخطی سازه، تغییر شکل سازه، چگونگی توزیع سختی و مکانیزم خرابی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی بیشترآنالیز اجزا محدود نمونه مورد آزمایش انجام شد. در این خصوص جهت تطبیق نتایج حاصله از اجزا محدود با نتایج حاصل از آزمایش، مقایسه پاسخ ها در هر دو حالت انجام گرفت. نتایج کیفی وکمی مناسب بدست آمده ازاین آزمایش می تواند راهگشای مشکلات تحلیل و طراحی دینامیکی این سیستم نوین باشد.

کلیدواژه‌ها