ارزیابی بهبود عملکرد سازه های قابی تحت بارگذاری چرخه ای

نویسنده

چکیده

یکی از ابزارهای کنترل غیرفعال سازه ها استفاده از مهاربندهای با آلیاژهای حافظه دار شکلی می باشد. این مقاله تحقیقی را در زمینة میزان بهبودی که در عملکرد سازه های فولادی در اثر استفاده از مهاربندهای از جنس آلیاژ های حافظه دار شکلی نسبت به مهاربندهای فولادی مقید در برابر کمانش پدید می آید، ارائه می نماید. در این راستا رفتار یک قاب فولادی با ابعاد واقعی هم در حالتیکه توسط المانهای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی مهاربندی شده و هم در وضعیتی که به وسیله اعضای فولادی مقید در برابر کمانش مهاربندی شده است، تحت اثر بارگذاری چرخه ای بررسی شده است. مدل رفتار فوق ارتجاعی آلیاژهای حافظه دار شکلی و مدل پلاستیسیته فولاد در تحلیل به روش اجزاء محدود غیر خطی بکار گرفته شده است. قاب فولادی با هر دو حالت مهاربندی تحت بارگذاری تغییر مکانی چرخه ای و همچنین بارگذاری نیرویی گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها