رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

نویسندگان

88634116

چکیده

دیوارهای برشی فولادی معمولاً در دو نوع سخت‌شده و سخت‌‌نشده ساخته می‌شوند. به‌طور کلی انواع سخت‌شده از نظر عملکرد لرزه‌ای و نیز مسائل بهره‌برداری مناسب‌تر می‌باشند، ولی بخاطر وجود سخت‌کننده‌های متعدد و جزئیات اجرایی فراوان، باید وقت و هزینة زیادی برای ساخت آنها صرف گردد. بنابراین ایدة دیواربرشی فولادی موج‌دار به عنوان جایگزینی برای دیوارهای برشی سخت‌شده مطرح گردیده است و انتظار می‌رود که این ورقها به‌دلیل دارا بودن سختی ذاتی برون صفحه‌ای، از مقاومت کمانشی بالایی برخوردار بوده و در‌نهایت عملکردی مشابه دیوارهای برشی سخت‌شده داشته باشند. به منظور بررسی رفتار لرزه‌ای این دیوارها، با بکارگیری نرم‌افزار اجزاء‌محدود غیرخطی ANSYS و مدل‌سازی سه‌بعدی دیوار با المان پوستة هشت‌گرهی، با انجام تحلیل‌های همزمان غیرخطی مادی و هندسی، رفتار غیرخطی و پس‌کمانشی این دیوارها در ضخامت‌های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. در نهایت سه رفتار مشخص در ضخامت‌های نسبی مختلف پیش‌بینی گردیده و کاربردها و محدودیت‌های مربوط به هر یک از این رفتارها مورد بحث قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها