تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس

نویسندگان

61112256

چکیده

در این مقاله پاسخ محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی1 تحت اثر تحریک هارمونیک مماس برسطح آزاد محیط در حالت سه بعدی بدست می‌آید. این پاسخ مربوط به امواج منتشر شونده از محل تحریک به سمت محیط می‌باشد. معادلات تعادل دینامیکی حاکم بر مسئله در دستگاه مختصات استوانه‌ای بصورت یک سری معادلات درگیر2 می‌باشد. با استفاده از دو تابع پتانسیل3 که توسط اسکندری قادی در سال 2005 برای مسائل الاستودینامیک4 ارائه گردیده است، این معادلات بطور کامل مجزا سازی می‌شوند. با نوشتن توابع پتانسیل بصورت سری مختلط فوریه5 در امتداد و استفاده از تبدیل هنکل6 در امتداد شعاعی جواب تحلیلی برای توابع پتانسیل در فضای هنکل بدست می‌آید. میدان تغییر مکان با استفاده از ارتباط مولفه‌های بردار تغییر مکان و توابع پتانسیل در فضای هنکل بدست می‌آید. در انتها نتایج در محدوده وسیع فرکانسی و بصورت گرافیکی ارائه می‌شود. نتایج برای محیط‌های ایزوتروپ با استفاده از نتایج بدست آمده برای محیطهای ایزوتروپ جانبی بدست آمده و با نتایج موجود برای محیط‌های ایزوتروپ مقایسه می گردد. نتایج عددی مختلف برای مولفه‌های تغییر مکان به منظور نشان دادن تأثیر فرکانس تحریک و میزان ناایزوتروپی مصالح بر پاسخ ارائه گردیده است. میدان تغییر مکان بدست آمده برای حل بسیاری از مسائل الاستودینامیک و همچنین به عنوان هسته7 برای حل معادلات انتگرال مرزی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها