ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر

نویسنده

0241-3232331

چکیده

در این مقاله پس از بررسی سیستم‌های تاشوی قیچی‌سان (پانتوگرافها)، روابط لازم برای طراحی هندسی این نوع سازه‌ها فرموله و ارائه شده است. تلفیق روشهای جبری با فرمولهای ارائه شده برای ایجاد هندسه‌های خاص و همچنین نحوه انطباق این سیستم بر اشکال هندسی خاص (با هر شکل و هندسه) بررسی شده و جزئیات اجرائی و اتصالات مورد نیاز برای ساخت ارائه گردیده است. برای تجسمی واقعی از طرح ارائه شده, پس از طراحی هندسی و سازه‌ای, یک نمونه چلیکی با هندسه ثابت و یک نمونه با هندسه متغیر ساخته شده است, که عملکرد مناسب آنها حاکی از صحت طراحی می‌باشد. با استفاده از فرمولاسیون هندسی این سازه‌ها, زیر برنامه‌هایی برای مدلسازی در نرم‌افزار ANSYS نوشته شده و تعدادی از سازه‌های چلیکی با دهانه‌های مختلف با ارتفاع‌های مختلف تحلیل خطی و غیرخطی هندسی شده و ارتفاع بهینه با هدف حداقل نمودن تغییرمکانها تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها