دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1028، پاییز 1385 (97) 
5. پایداری سیستم های کنترل

بهمن مهری؛ غلامرضا شهریار حشمتی


14. معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور

علی موقر رحیم آبادی؛ الهام موسوی؛ نیلوفر رضوی؛ مرجان سیرجانی