تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه

نویسنده

چکیده

موضوع رابطه‌های 4NF که 5NF نیستند، اگرچه در بعضی متون آکادمیک مطرح شده، اما تاکنون مطالعه تئوریک قابل توجهی در مورد تجزیه آنها انجام نشده است. در این‌گونه رابطه‌ها، محدودیتی به ‌نام "محدودیت با ماهیت چرخشی" وجود دارد که هنوز نیاز به تحلیل تئوریک دارد. از سوی دیگر در فرایند طراحی پایگاه داده‌های رابطه‌ای، گاه لازم می‌شود که طراح رابطه‌ (هایی) را تجزیه کند، خواه به دلیل نرمال‌ترسازی آن و خواه به دلیل (دلایل) دیگر. در این مقاله ابتدا دلایل مهمتر تجزیه یک رابطه، در فرایند طراحی پایگاه داده‌ها، را مطرح می‌کنیم. سپس رابطه با محدودیت چرخشی را تعریف و مفاهیم مربوطه را مطرح می‌کنیم؛ خصوصیات این نوع رابطه، با طرح و اثبات چند لم، تشریح می‌شود. سپس با طرح و اثبات دو قضیه، الگوریتم‌هایی ارائه می‌شوند که این‌گونه رابطه‌ها را، بطور بسیار انعطاف‌پذیر، تجزیه می‌کنند. در پایان نتایج حاصل از این مقاله نیز بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها