روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی

نویسندگان

چکیده

مبدلهای AC/AC چند سطحی بر مبنای مدولهای تمام پل کاربردهای فراوانی در قدرتها و ولتاژهای بالا داشته و بعنوان نسل سوم کنترولرهای FACTS نیز مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات دامنه داری دراین زمینه در جریان است. درهمین راستا، این مقاله روشی جدید برای مدولاسیون و کنترل اینگونه مبدلها ارایه می نماید بطوریکه کنترل مستقل ولتاژ خروجی بهمراه کنترل توان راکتیو در ورودی وخروجی امکان پذیر است. بعلاوه، این سیستم میتواند همانند UPFC کنترل توان اکتیو انتقالی از باس ورودی به باس خروجی را همراه با دیگر وظایفش انجام دهد. بعبارت دیگر، الگوریتم کنترل به گونه ای است که ایجاد شکل موج ولتاژ خروجی مستقل از شکل موج ولتاژ ورودی و جریان بار انجام میشود. با روش مدولاسیون ارائه شده، ولتاژ خازنهای لینک DC مدولها نیز متعادل شده و با توجه به مقدار ولتاژDC مرجع تنظیم میشود تا عملکرد هماهنگ مدار قدرت مبدل بصورت پایدارتضمین گردد. همچنین، مجموعه کامل مبدل بهمراه مدولاسیون وکنترل ارایه شده در این مقاله بایک مبدل تکفاز , 2kVA 100V پیاده سازی و توسط PSCAD شبیه سازی شده است.

کلیدواژه‌ها