معرفی روش جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تخصیص هزینة شبکة انتقال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی برای تخصیص هزینه‌های شبکة انتقال به قراردادهای ثابت توان پیشنهاد شده است. این روش با توجه به نقش ظرفیت اضافی خطوط در حفظ قابلیت اطمینان شبکه (با توجه به معیار 1-n) در زمان پیشامدهای اضطراری، هزینة ظرفیت اضافی خطوط را متناسب با میزان استفادة قراردادها از این ظرفیت تخصیص می‌دهد. برای ارزیابی میزان استفادة قراردادها از ظرفیت اضافی خطوط شاخصی تعریف می‌گردد که با توجه به نحوة تغییرات توان عبوری از خطوط در حالتهای اضطراری محاسبه می‌شود. روش پیشنهادی در یک شبکة نمونه اجرا شده و با روشهای متداول نیز مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها