برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی

نویسندگان

چکیده

این مقاله حل مساله برنامه ریزی توان راکتیو را با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته (AAC) ارائه می دهد. این روش که از روشهای هوشمند می باشد در حل پاره ای از مسائل سیستمهای قدرت بکار رفته است لیکن تا کنون برای حل مساله برنامه ریزی توان راکتیو مورد استفاده قرار نگرفته است. در این مقاله ضمن استفاده از یک تابع هدف چند منظوره با روش وزن دهی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بکار گیری روش کلونی مورچه، از تمامی امکانات کنترلVAr موجود در شبکه به بهترین شکل ممکن در حل برنامه ریزی توان راکتیو استفاده شده است تا اینکه هزینه کمتری را در برداشته باشد. جهت نشان دادن کارایی روش الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه های اصلاح شده 14 و30 باس IEEE پیاده سازی شده است. نتایج مربوط به شبکه30 باس اصلاح شدهIEEE با نتایج مربوط به حالت 2 مقاله ]1[ که باروش باز پخت فلزات(SA) انجام شده است مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها