روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU1 به منظور بررسی پایداری گذرای سیستم های قدرت به روش تابع انرژی گذرا (TEF)2 در چهارچوب مرجع مرکز اینرسی(COI)3 ارائه می شود. در روش BCU از مرز پایداری یک سیستم کاهش یافته که تنها در زیر فضای زاویه تعریف می گردد به عنوان تقریبی محلی از مرز پایداری سیستم اصلی استفاده می شود به طوریکه تقریب مرز پایداری سیستم کاهش یافته ساده تر می باشد. برای این منظور ابتدا به کمک روش BCU نزدیکترین نقطه در فضای زاویه به نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده 4 تعیین شده و سپس با حل یک مجموعه معادله جبری غیر خطی به روش نیوتن ـ رافسن بهبود یافته نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده محاسبه می گردد. نتایج شبیه سازی بر روی دو سیستم تست صحت محاسبه نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده را تائید می نماید. اما مقداری که برای زمان رفع خطای بحرانی 5 بدست می آید کمی با مقدار واقعی آن متفاوت است. لذا در این مقاله به همراه روش BCU روش شبیه سازی زمانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است که به کمک آن می توان زمان رفع خطای بحرانی را به طور دقیق محاسبه نمود. بعلاوه با توسعه این روش حاشیه انرژی گذرا 6 که نشان دهنده مقاوم بودن سیستم است محاسبه می گردد.

کلیدواژه‌ها