بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان‌ها

نویسندگان

چکیده

رشد فزاینده تغییرات ساختمانها در مناطق شهری به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به روشی مؤثر و کارآمد جهت اطلاع از تغییرات به منظور مدیریت و بهنگام‌کردن پایگاه‌داده‌های مکانی شهری را ایجاب می‌کند. با این وجود، اغلب روشهای اتوماتیک موجود در این زمینه از تکنیک‌های پارامتریک استفاده کرده و ویژگیهای فازی عوارض و اشیا در آنها نادیده گرفته می‌شود. از اینرو روشهای مذکور، پیچیدگی‌های موجود در کشف تغییرات را در عمل در نظر نگرفته و در نیل به سطح اعتمادپذیری قابل قبول در شرایط پیچیده با مشکلات عدیده‌ای مواجهه می‌گردند. در این تحقیق، یک روش کارآمد به منظور حل و یا کاهش مشکلات مطرح در این زمینه در قالب یک استراتژی بر مبنای بکارگیری همزمان داده‌های مختلف موجود از منطقه به کمک یک سیستم استنتاج نوروفازی، ارائه گردیده‌است. به منظور ارزیابی فرآیند پیشنهادی جهت کشف اتوماتیک تغییرات مکانی بر مبنای مفاهیم تلفیق اطلاعات، تستی بر روی مجموعه داده‌های شهر رشت انجام گرفت. نتایج حاصل از بکارگیری روش پیشنهادی در تعیین میزان تغییرات در یک منطقه شهری بیانگر توانایی بالای این روش می‌باشد.