دوره و شماره: دوره 40، شماره 6 - شماره پیاپی 1386، بهمن 1385 (100)