بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی

نویسندگان

66165512

چکیده

توربین های مورد استفاده در موتورهای توربوچارجری می‌بایست به گونه‌ای طراحی شوند که در مقابل تغییرات جریان گاز ورودی کمترین حساسیت را دارا باشند،‌ و بازه وسیعی از عملکرد موتور را پوشش دهند. به همین دلیل از توربین های شعاعی در توربوچارجرها بطور وسیع استفاده می شود. بررسی رفتار این نوع توربین ها در شرایط مختلف عملکردی دارای اهمیت زیادی می باشد. بدین منظوربا استفاده از روشهای تحلیلی مدل کلی از رفتار توربین می توان تهیه نمود ولیکن بدلیل پیچیدگی های جریان در توربین ها، استفاده از روشهای آزمایشگاهی الزامی می باشد.لذا بررسی نتایج آزمایشگاهی و روشهای مختلف استفاده از داده های آزمایشگاهی به منظور تعیین منحنی عملکرد از اهمیت خاصی برخوردار است، که در تحقیق حاضر به بررسی روشهای تعیین منحنی عملکرد پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها