طراحی بهینه جعبه دنده خودرو بر اساس شاخصهای عملکرد و مصرف سوخت

نویسندگان

88005677

چکیده

در این مقاله،هدف طراحی جعبه دنده خودرو است به طوریکه شاخصهای مصرف سوخت و عملکرد خودرو در حالت بهینه خود قرار گیرند. بنابراین ابتدا شاخصهای مهم، در انتخاب سیستم انتقال قدرت مناسب، برای یک موتور معین، معرفی و مدلسازی می‌شود و به منظور ارزیابی و حصول اطمینان از مناسب بودن مدل ارائه شده، مدل پیشنهادی برای یک نوع گیربکس پنج دنده دستی و یک نوع موتور بنزینی 1600CC اجرا و نتایج بدست آمده، برای شاخصهای عملکرد، نظیر شتابگیری، سرعت ماکزیمم، نقاط بهینه تعویض دنده،شیب روی،اختلاف از توان ایده ال موتور و مصرف سوخت با نتایج تجربی مقایسه می‌گردد . بعد از انتخاب شاخصهای موثر، نیاز به تصمیم‌گیری برای انتخاب گیربکس مناسب می‌باشد به طوریکه مصرف سوخت و عملکرد خودرو را همزمان ارضاء ‌‌کند.بهمین جهت الگوریتم بهینه سازی عملکرد و مصرف سوخت خودرو، بعنوان معیاری برای این انتخاب، مدل سازی می شود به طوریکه خروجی این الگوریتم نسبت دنده های دوم،سوم وچهارم گیربکس می باشد.