تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

نویسندگان

61114040

چکیده

در این تحقیق، مطالعه آزمایشگاهی بر روی ضرایب انتقال حرارت چگالشی جریان R-134a داخل لوله میکروفین‌دار با شیب‌های مختلف لوله نسبت به افق ، ? ، صورت گرفته است (? زاویه بین بردار سرعت مبرد و سطح افقی در جهت مثلثاتی می‌باشد). دستگاه مورد استفاده در این بررسی، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز است. این سیستم شامل یک کندانسور دولوله‌ای از نوع جریان مخالف می باشد که کندانسور اصلی نامیده می‌شود. آب خنک‌کن در لوله خارجی این کندانسور جریان می‌یابد در حالیکه مبرد R-134a در لوله میکروفین‌دار داخلی آن چگالیده می‌شود. در این مطالعه داده‌های تجربی برای قرار گرفتن لوله در هفت شیب و برای سه سرعت جرمی متفاوت مبرد جمع‌آوری گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که تغییر شیب لوله تأثیر زیادی بر انتقال حرارت چگالشی دارد. در سرعت جرمی پایین مبرد و کیفیت پایین بخار بالاترین ضریب انتقال حرارت چگالشی که مربوط به شیب ?30+ ? = می‌باشد حدوداً 7/1 برابر پایین‌ترین ضریب انتقال حرارت در شیب ?90- ? =می‌باشد. در ضمن مشخص شد که در تمامی سرعت‌های جرمی بالاترین ضریب انتقال حرارت میانگین در شیب ?30+ ? = اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها