تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر سایش ابزار درفرآیند برش

نویسنده

66164672

چکیده

رفتار سایشی یک دیسک برش الماس نسبت به پارامترهای ماشینکاری در برش سنگ گرانیت یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهندکه افزایش سرعت پیشروی موجب کاهش سایش دیسک برش الماس می شود، علت آن کاهش نسبی نیروهای برشی و کاهش تاثیر حرارت حاصله بر چسب اتصال دهنده در ابزار برشی می باشد. اما با افزایش سرعت برش، سایش ابزار نیز افزایش می یابد زیراکه حرارت حاصله و ضرب? مکانیکی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها