طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود

نویسندگان

61114026

چکیده

در این پژوهش برای طراحی قالب‌ پیش‌فرم برای فرآیند آهنگری چند مرحله‌ای در قطعات نزدیک به ابعاد نهایی H-شکل از روش تغییر شکل معکوس به همراه شبیه‌سازی فرآیند بوسیلة اجزاءمحدود غیر خطی استفاده شده است. در روش معکوس از شکل نهایی قطعه به عنوان نقطه شروع استفاده می‌شود و یک مسیر برگشت پلاستیک پیش‌بینی می‌گردد. پس از شبیه‌سازی مستقیم با استفاده از پارامترهای زمان تماس، ابعاد و مختصات هر قطعه از قالب مسیر برگشت پلاستیک پیش‌بینی و قالب میانی طراحی می‌گردد. معیار انتخاب قالب پیش‌فرم پر شدن کامل حفره‌ قالب، معیوب نبودن قطعة نهایی و کمترین گرادیان کرنش پلاستیک معادل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها