شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای

نویسندگان

چکیده

در این مقاله فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات توخالی با شکل داخلی دایره ای از بیلت های با شکل خارجی چند ضلعی به صورت سه بعدی با نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شده است. هدف از این کار بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل اصطکاک، درصد کاهش سطح مقطع، پیچیدگی شکل بر فرآیند و بدست آوردن الگوی تغییر شکل برای پیش بینی جریان مواد در فرایند است. شبیه سازی اکستروژن معکوس بیلت های با مقاطع مربع، مستطیل، شش ضلعی منتطم و هشت ضلعی منتظم توسط پانچ های مدور صورت گرفته و نتایج به دست آمده به صورت نمودارهای بار اکستروژن و فشار نسبی بر حسب تغییرات درصد کاهش سطح مقطع و تغییرات ضریب اصطکاک ارائه شده اند. همچنین الگوی تغییر شکل شبکه در حین فرآیند، توزیع کانتورهای تنش و کرنش برای اکستروژن مقاطع مختلف ارائه شده اند. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج تجربی و تئوری دیگر پژوهشگران مقایسه شده و توافق خوبی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها