دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 1033، آبان 1385 (98) 
حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم

نیما صفائی؛ محمدعلی شریعت؛ مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم


تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ ابوالفضل میرزازاده