روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

نویسندگان

چکیده

پرت روشی برای تخمین زمان مورد نیاز تکمیل یک پروژه است. میانگین و واریانس زمان ختم هر فعالیت بر اساس مفروضات در سطح فعالیت محاسبه می‌گردد و زمان ختم پروژه با میانگین و واریانس محاسبه شده کلیه فعالیت‌ها و بر اساس مفروضات در سطح شبکه محاسبه می‌گردد. این مقاله روشی برای تخمین میانگین و واریانس زمان ختم فعالیت معرفی می‌نماید که هیچ فرضی در مورد پارامترهای توزیع قائل نمی‌شود و با دریافت دو پارامتر از خبره انجام کار تخمینی را برای میانگین و واریانس زمان تکمیل فعالیت ارائه می‌کند. با استفاده از آزمون فرض t دو نمونه‌ای و آزمون آنالیز واریانس روش جدید با روشهای موجود مقایسه گردیده است. با خطای پذیرش غلط1% (خطای نوع اول)، میانگین خطای مطلق روش جدید از میانگین خطای مطلق کلیه روشهایی که از پارامترهای موضوعی استفاده می‌کنند، کمتر است.

کلیدواژه‌ها