طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات

نویسندگان

چکیده

انتخاب تامین‌کنندگان و تخصیص سفارشات همواره به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت پشتیبانی شرکتها مطرح بوده است. نظر به تاثیر فراوان انتخاب فروشندگان مناسب در عملکرد شرکتها، این موضوع مورد توجه محافل علمی قرار گرفته و تا کنون مدلهای مفهومی و تحلیلی متعددی برای آن پیشنهاد و بکار گرفته شده است. مدل ارائه شده در این نوشتار که بر اساس فرآیند عملی انتخاب تامین‌کنندگان در محیط‌های واقعی شکل گرفته، ابتدا بکمک روش استدلال موردگرا یا Case-Based Reasoning (CBR) که بر مبنای استفاده از تجربیات مشابه گذشته برای حل مسائل مشابه جدید استوار است، به شناسائی و تهیه لیست مختصری از تامین‌کنندگان واجد شرایط و معیارهای عمومی مد نظر خریدار از میان تامین‌کنندگان بالقوه پرداخته می‌شود. آنگاه اطلاعات دقیق‌تری از شرایط فروش تامین‌کنندگان منتخب اولیه استعلام و بکمک یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه مورد ارزیابی نهائی قرار می‌گیرند. نتیجة حاصله فهرست نهائی تامین‌کنندگان منتخب و میزان خرید از هر کدام را مشخص می‌نماید. در این تحقیق، بطور مشخص نحوة ایجاد یک مدل تلفیقی مبتنی بر CBR و برنامه‌ریزی ریاضی برای شناسائی و ارزیابی تامین کنندگان و تخصیص سفارشات توضیح داده شده و قابلیت آن در محیطهای واقعی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها