تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نرخ‌های تورم تابعی از زمان فرض می‌شوند. نرخ تقاضا نیز وابسته به نرخ‌های تورم است. کالا فاسدشدنی بوده و کمبود مجاز است. سطح موجودی در طول افق زمانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل مورد ارزیابی قرار گرفته و بر مبنای روش ارزش فعلی مسأله مدل‌سازی می‌شود. از مثال عددی جهت تشریح نتایج به دست آمده استفاده شده است. شش حالت ویژه که از مدل اصلی نتیجه گیری می‌شود مورد بحث قرار گرفته و با استفاده از مثال عددی نتایج با مدل اصلی مورد مقایسه قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها