تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه

نویسندگان

چکیده

این مقاله تاثیر دوباره‌کاری اقلام خراب در مقدار اقتصادی تولید (EBQ) را که در آن کمبود اقلام مجاز نیست درنظر می‌گیرد. در مدل کلاسیک EBQ فرض براین است که کل اقلام تولیدی بصورت سالم در هر دور تولید می‌شوند. ولی، در عمل بعلت فرسودگی یا عوامل دیگر اقلام خراب نیز در فرایند تولید ایجاد می‌شوند. در این تحقیق فرض شده است که در هر دور تولید، بعد از اتمام فرایند عادی تولید بلافاصله فرایند دوباره‌کاری اقلام خراب پس از یک زمان آماده سازی غیر صفر شروع می‌شود. در ایجاد مدل ریاضی در این مقاله علاوه‌بر هزینه‌هایی که در مدل کلاسیک EBQ وجود دارد، هزینه‌های بازرسی، هزینه‌های دوباره‌کاری و نگهداری موجودی هر قلم خراب، هزینه آماده سازی برای هر بار دوباره‌کاری اقلام خراب، و هزینه زمان انتظار اقلام خراب برای دوباره‌کاری در نظر گرفته شده است و مقدار بهینه دسته تولید که مجموع هزینه‌های فوق را کمینه می‌کند بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها