روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک روش ابتکاری برای یافتن یک تور خوب مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن ارائه‌شده‌ است. در این روش، ابتدا با استفاده از ماتریس نرمال‌سازی شده، سعی می‌شود توری ساخته شود که شهرهای تور به‌گونه‌ای انتخاب شوند تا درمراحل بعدی، از رفتن به شهرهای پرهزینه (مسافت یا زمان طولانی) پرهیز شود. سپس اندازه تور مذکور به‌کمک روش ابداعی، بهبود داده‌شده‌ است. برای انجام این پژوهش، برنامه رایانه‌ای روش نرمال‌سازی ماتریس هزینه تخصیص خطی و روش پیشنهادی به زبان C++ نوشته شده و مسائل زیادی تا 500 شهر حل شده است. مسائل حل شده عبارتند از تعدادی مسائل تصادفی از نوع نامتقارن و تمامی مسائل محک فروشنده دوره‌گرد نامتقارن. نتایج بدست‌آمده حاکی از آن است که این روش، برای تمام مسائل آزمون‌شده، تور خیلی خوبی بدست‌می‌دهد.

کلیدواژه‌ها