مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، ابتدا مدل شبیه‌سازی فرایندهای کسب و کار1 (BPS) مربوط به مدیریت فرایند خرید یک شرکت تولیدی- تحقیقاتی معرفی می‌شود و سپس از این مدل برای معرفی و ارزیابی چند مدل بهبود و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار2 (BPR) استفاده شده است. دست اندرکاران و صاحبان اصلی تایید کردند که هدف از یک مدل BPR در فرایند خرید، ایجاد یک رویه فرایندگرا به منظور کاهش زمان فرایند، پاسخگوئی سریع‌تر به مشتری و کاهش هزینه می‌باشد. مدل مفهومی این فرایند کسب و کار بر اساس رویه IDEF03 بنا نهاده شد و زمان‌های فرایند با مطالعه زمان‌های استاندارد فرایند جمع‌آوری و تحلیل آماری گردید. مدل شبیه‌سازی فرایند خرید به وسیله Visual SLAM تهیه و توسط آزمون‌های t وF تصدیق و تعیین اعتبار گردید. دو پیشنهاد که بر اساس مفاهیم BPR بنا نهاده شده است نسبت به دیگر پیشنهادها اثر بخشی بیشتری را نشان می‌دهد. اولین مدل BPR بر اساس توسعه فرایند تنها به‌وسیله مهندسی اطلاعات و بر اساس تکنولوژی اطلاعات4 (IT) فرض نهاده شده است. در مدل دوم، فرایند طبق روش داونپورت و بر اساس فعال‌سازهای انسانی و سازمانی و با کمک فعال‌ساز IT توسعه داده شد. در نهایت مدل‌های پیشنهادی بر اساس تحلیل سود و هزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل مهندسی مجدد بر اساس فعال‌سازها به عنوان بهترین مدل پیشنهادی انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها