ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر کاربرد روش "استدلال مبتنی بر مورد" یا Case-Based Reasoning (CBR) را برای حل مسالة انتخاب فروشنده مورد توجه قرار می‌دهد که بر مبنای استفاده از تجربیات گذشته برای حل مسائل مشابه جدید استوار است و اخیراً نیز برای انتخاب فروشندگان بکار گرفته شده است. در این تحقیق به بمنظور پوشش دادن مشخصه‌هائی که عملکرد آنها در انتخاب فروشندگان بصورت غیردقیق ارزیابی می‌شوند، از قابلیتهای منطق فازی بهره‌برداری شده و پارامترهای نادقیق بکمک اعداد فازی با توابع عضویت خطی مشخص شده‌اند. علاوه بر آن بمنظور بالا بردن دقت و کارائی فرآیند بازیابی فروشندة مناسب از میان گزینه‌های موجود در بانک اطلاعاتی فروشندگان، روش TOPSIS فازی برای ارزیابی و اولویت‌بندی نهائی فروشندگان پیشنهاد و بکار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها